top of page
โซล่าเซลล์ที่ออฟฟิส.tiff

โซล่าเซลล์ที่ออฟฟิส

ออฟฟิสสำนักงานใช้ไฟในช่วงเวลากลางวัลค่อนข้างสูง เนื่องจากจำเป็นต้องเปิดแอร์ และใช้งานคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อค่าไฟฟ้าต่อเดือนที่สูง ดังนั้นการติดตั้งโซล่าเซลล์จึงเหมาะมาก

bottom of page