top of page

เกี่ยวกับเรา Honesty Solution

“Be your Honest Provider"
ส่งต่อทุกความสําเร็จด้วยความใส่ใจ

Honesty Solution ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2559 เป็นเวลากว่า 5 ปี เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์จับยึดแผงโซล่า เซลล์ ให้บริการออกแบบ Solution โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ที่คํานึงถึงการทํางานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ได้เกิดความตั้งใจที่จะยกระดับอุตสาหกรรมการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ให้มีความยั่งยืน จึงได้เริ่มต้นพัฒนาแนวทางของบริษัทให้มีบทบาท เป็นผู้ส่งมอบสินค้าและบริการในอุดมคติเป็นผู้ให้บริการและเป็นธุรกิจที่จริงใจ ยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์เป็นสําคัญเพื่อการช่วยผู้บริโภคเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด
มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา เป็นผู้แนะนําอย่างรู้จริง ซึ่ง Honesty Solution เป็นเหมือนหัวใจหลักที่ทําให้งานช่างสําเร็จ โปรเจคสําเร็จ บ้านเรือนสมบูรณ์แบบ และเป็นส่วนสําคัญที่เข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคต ผ่านสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการกําหนดมาตรฐานของสินค้า และบริการที่ใส่ใจเหนือความคาดหมาย

Modern Office
Brainstorm Team Meeting
installing-standalone-solar-photo-voltaic-panel-system.jpg
Meeting
Brainstorm
Young Businesswomen
bottom of page